هفته درختکاری

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

پرسنل شرکت آسیا ناما در راستاي عمل به مسؤولیت اجتماعی و توسعۀ تعهد به مسائل زیست محیطی، در 14 اسفند 1398 و همزمان با هفتۀ درختکاري، اقدام به کاشت چند اصله نهال در محوطۀ داخلی و خارجی کارخانه نمودند. با صنعتی شدن جوامع انسانی، محیط زیست و به ویژه درختان، نقش اساسی و مهمی در تـأمین سلامت اعضاي جامعـه داشتـه و به منزلۀ ریه هاي یک شهر عمل میکنند. آسیا ناما علاوه بر اینکه با تولید مخازن CNG براي خـودروهاي کشور، نقش بی بدیلی در فراهم آوردن هواي پاك و آسمان آبـی ایفا مینماید، هر ساله با اقدام به عمل پسندیدة درختکاري، در این مهم نیز مشارکت می نماید.