کرونا_را_شکست_میدهیم#

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007
008
008
009
009
010
010
011
011
012
012
013
013
014
014
015
015
016
016
017
017

 

دستور العمل ورود و خروج از منزل دستور العمل مراقبت از خود

دستور العمل وسایل شخصی

دستور العمل مهمانی

دستور العمل محل کار اداری

دستورالعمل حفاظت فردی کارکن

دستور العمل آرایشگاه

دستور العمل غذاخوری

دستور العمل محافظت دیگران در صورت داشتن سرفه و تب

دستور العمل مسافرت

دستورالعمل رانندگان تاکسی

دستورالعمل پمپ بنزین

دستور العمل وسایل حمل و نقل عمومی

دستورالعمل خرید

دستورالعمل استفاده از عابر بانک

دستورالعمل بانک